NYA STYRELSEMEDLEMMAR

Vid årsmötet invaldes 2 nya styrelsemedlemmar som tillträder 1 januari 2021.
ETTAN BRATT tillträder som ordf efter Meg Tivéus.
MILLAN BAECKSTRÖM tillträder som sekr efter Ingrid Haking Raaby.
Båda hälsas varmt välkomna!

Kära Vänner!!

Det har nog varit en av de märkligaste somrarna man varit med om.

Hemester för de flesta.

Inga föreställningar i  Vadstena-Akademien att se fram emot.

Oerhört magert överhuvudtaget med allt det sommaren brukar vara full av.

Konserter, opera i nya miljöer, uppträdanden i olika former och teater och kultur på utomhusscener och i klosterruiner och Vasaborgar.

Tror att många med mig känner sig fattigare än tidigare och har en stor längtan efter kultur..

För vännernas del lyckades vi få ihop för några få (begränsningarna gäller ju fortfarande) en kväll i Vadstena med musik och härlig middag som blev mycket uppskattad av de som kunde komma.

Tack Rune och Nils för det initiativet.

Årsmötet på lördag är ju helt digitalt.

Vi vore jätteglada om Du kan läsa protokollet och snabbt meddela oss att Du tagit del av det. Då registreras Du som närvarande på stämman.

Eventuella synpunkter kan Du maila till mig och vår sekreterare Ingrid.

meg.tiveus@telia.com

ingrid.haking@gmail.com

Valberedningen har haft ett tufft jobb i år.

Säkert beroende på Coronaläget.

Osäkerheten är ju stor överallt vad som kommer att ske och hur man ska gå vidare och se till att saker och ting händer. Mötesformerna är ju mestadels digitala.

Vill passa på att avtacka och uttrycka min stora uppskattning av Ingrid Haking Raabys fantastiska insatser som sekreterare under ett antal år.

Vi avgår ju båda nu men styrelsen sitter kvar till den 31 december 2020 enligt beslut.

Vill också passa på att tacka för mig.

Det har varit en rolig och stimulerande tid som ordförande för denna fantastiska styrelse och Vänförening.

En del av mitt hjärta kommer alltid att finnas för Er.

Gotland augusti 2020
Meg Tiveus

__________________________________________________________________

VALBEREDNINGENS INFORMATION

Föreningen Vadstena-Akademiens Vänner

Avsägelser/Omval har avböjts av

Meg Tivéus                                                 vald till  2020

Ingrid Haking Raaby                                vald till 2020

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

ETTAN BRATT             ordförande                nyval till 2021         (1år)

MILLAN BAECKSTRÖM sekreterare nyval till 2022 (2år)

RUNE GYLLANDER             ledamot                      omval till 2022         (2 år)

STEFAN GUNNARSSON     kassör                          vald till 2021             (2 år)

JAN JOHANSSON               klubbmästare              vald till 2021             (2 år)

BENGT HORN                     ledamot                        omval till 2022         (2 år)

TURE RANGSTRÖM           ledamot                        omval till 2022         (2 år)

VIVECA SÖRENSEN            ledamot                       omval till 2022          (2 år) 

LOA FALKMAN                   ledamot                        vald till 2021             (2 år) 

CAROLINE OTTOSSON ROCKLER  ordinarie revisor  omval till 2021       (1 år)

KARL -ERIK SVENSSON     ordinarie revisor                 omval till 2021      (1 år)

GUDRUN VAHLQUIST       revisorssuppleant                 omval till  2021    (1 år)

CHRISTINA STROH-OHLSSON revisorssuppleant      omval till 2021      (1 år)                                                    

Vadstena i augusti 2020

Valberedningen  /  MARIA WAXEGÅRD, smk, INGER WIIK,  KARIN WESTBERG, CHRISTER CASELL

______________________________________________________________

PROTOKOLL

Föreningen Vadstena-Akademiens Vänner, Årsmöte den 15 augusti 2020  enligt särskild ordning

§1 Mötet öppnas

Föreningens ordförande Meg Tiveus öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Meg Tiveus valdes till ordförande och Ingrid Haking Raaby valdes till sekreterare för årsmötet.

§3 Upprättande av röstlängd

Röstlängd upprättades enligt de svar som inkommit till styrelsen att man tagit del av informationen och protokollet.

§4 Fastställande av mötets utlysande i laga ordning.

Det konstaterades att mötet har utlysts i laga ordning.

§5 Val av två föreningsmedlemmar att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.

Till justerare valdes Magnus Vahlquist och Viveka Sørensen.

§6 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen fastställdes.

§7 Beslut om stipendier

Pga den rådande situationen med Covid 19 och inställda aktiviteter sommaren 2020 delades inga stipendier ut.

§8 Föredragning av verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning för föreningen.

Den i god tid på Vadstenaakademiens hemsida utlagda verksamhetsberättelsen och balans- och resultaträkningen ansågs  delgiven till samtliga medlemmar.

§9 Revisionsberättelse för föreningen.

Föreningens revisor Caroline Ottosson Rockler revisionsberättelse har inte föranlett några  anmärkningar

§10 Fastställande av balansräkning och resultaträkning för föreningen.

Balans- och resultaträkning fastställdes.

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet.

§12 Beslut om styrelsens förslag angående användning av medel, som står till föreningens förfogande.

Styrelsens förslag ang. årets resultat är att 30 tkr skall gå till VA och resten i balanseras till nästa år. Förslaget godkändes.

§13 Val av ordförande, kassör och sekreterare.

Ettan Bratt, ordförande, valdes på 1 år (t o m 2021).

Millan Baeckström, sekreterare, valdes på 2 år (t o m 2022). 

Stefan Gunnarsson, kassör är vald t o m 2021.

§14 Val av övriga styrelseledamöter.

Övriga ledamöter är valda tom 2021.

§15 Val av revisorer och ersättare

Till revisorer valdes Christina Ottosson Rockler och Karl-Erik Svensson.

Till revisorssuppleanter valdes Christina Stroh-Ohlsson och Gudrun Vahlquist.

§16 Val av ledamöter i en valberedning, varav en utses till sammankallande.

Mötet valde Maria Waxegård (sammankallande), Inger Wiik, Christer Casell och Karin Westberg till valberedning.

§17 Fastställande av medlemsavgift för kommande räkenskapsår.

Medlemsavgiften fastslogs till samma som föregående år: 300:- för enskild, 500:- för par.

§18 Behandling av motioner och inkomna medlemsförslag.

Inga motioner och medlemsförslag har inkommit till styrelsen.

§19 Övriga ärenden som ej är föremål för beslut.

Ett varmt tack framfördes till Rune Gyllander och Nils Spangenberg  för den mycket uppskattade aktivitet som genomfördes för vännerna den 1 juli.

§20 Mötet avslutas.

Meg Tivéus avslutade årsmötet.

Vadstena dag som ovan

Ingrid Haking Raaby, sekreterare        ____________________________                

Meg Tivéus, ordförande ________________________________________

Viveka  Sørensen, justerare _________________________________

Magnus Vahlquist, justerare ___________________________________

___________________________________________________________________________                   

Kallelse till Årsmöte
i Vadstena-Akademiens vänner 2020

Härmed kallas Du till Årsmöte i Vadstena-Akademiens vänner den
15 augusti 2020.

Då vänföreningen har ca 400 medlemmar kan vi i år inte kalla till en fysisk plats för årsstämman för verksamhetsåret 2019.

Sveriges regering beslutade den 27 mars 2020, och som gäller tills vidare, att pga. Covid-19, allmänna sammankomster får samla max. 50 deltagare eller helst undvikas.

Årsredovisning, revisionsrapport och verksamhetsrapport liksom valberedningens förslag till styrelse för nästa verksamhetsår kommer att i god tid före stämman finnas tillgänglig på vår hemsida.

Ett förslag till stämmoprotokoll kommer också att finnas.

Möjlighet finns då att före årsmötet, dvs. ankommit före 15 augusti per mejl eller post, yttra sig om protokoll och ansvarsfrihet, liksom om valberedningens förslag till styrelse. Anvisningar om hur detta ska göras kommer att finnas på hemsidan.

Som närvarande på stämman kommer alla som bekräftat att de tagit del av protokollet att noteras.

Meg Tivéus
ordförande

Vadstena-Akademiens Vänner – Bokslut 2019 ›

Vadstena-Akademiens Vänner – Revisionsberättelse 2019 ›

Dagordning 
Årsmöte den 15 augusti 2020

Valberedningens förslag inkommer om ca ett par veckor.

Föreningen Vadstena-Akademiens Vänner

§ 1Mötet öppnas.
§ 2Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§ 3Upprättande av röstlängd via mail från medlemmarna.
§ 4Fastställande av mötets utlysande i laga ordning.
§ 5Val av två föreningsmedlemmar att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
§ 6Fastställande av dagordning.
§ 7Beslut om stipendier. (Pga Covid-19 ställs sommarens operaföreställning in kommer inga stipendier utdelas.)
§ 8Föredragning av verksamhetsberättelse och resultaträkning för föreningen.
§ 9Föredragning av revisionsberättelse för föreningen.
§ 10Fastställande av balansräkning och resultaträkning för föreningen.
§ 11Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
§ 12Beslut om styrelsens förslag angående användning av medel, som står till föreningens förfogande. (Styrelsen beslöt att tilldela Vadstena-Akademien 30,000 kr)
§ 13Val av ordförande, sekreterare och kassör.
§ 14Val av övriga styrelseledamöter.
§ 15Val av revisor och ersättare.
§ 16Val av tre ledamöter i en valberedning, varav en utses som sammankallande.
§ 17Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår,
§ 18Behandling av motioner och inkomna medlemsförslag.
§ 19Övriga ärenden som ej är föremål för beslut.
§ 20Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse
för år 2019 Vadstena-Akademiens Vänner

  1. Föreningens syfte

Enligt stadgarna är föreningens syfte:

Att stödja stiftelsen Vadstena-Akademiens verksamhet genom ekonomiska bidrag och genom att sprida information om Akademiens verksamhet.

Att som ett led i den stödjande verksamheten förvalta för specificerade ändamål inrättade fonder.

2, Medlemmar

Föreningen bestod i slutet av året av ca 400 medlemmar. Medlemsantalet har varit relativt konstant över tiden.

Som medlemmar räknas personer som betalat årsavgiften. Om man efter upprepade påminnelser ej gjort detta utesluts man och räknas inte längre som medlem.

Mycket tid har lagts ner under året för att få mailadresser och ett fungerande medlemsregister.

Tid har under året också ägnats åt att diskutera rekrytering av nya medlemmar. Tyvärr följer vi trenden i många föreningar idag att intresset för medlemskap i ideella föreningar svalnar. Nya ansträngningar sker även i vår. Trots Covid-19 och dess konsekvenser med inställd operaresa och inställda föreställningar i sommar.

Årsavgiften är idag samma som tidigare dvs. 300 kronor för enskild medlem och 500 kronor för par.

Ständigt medlemskap tillåts inte längre. Med glädje har vi dock konstaterat att ett antal ständiga medlemmar ändock betalar årsavgift.

3. Styrelsen

Styrelsen som valdes vid årsmötet  den 28/7 2019 består av:

Meg Tivéus, ordförande
Ingrid Haking Raaby, sekreterare
Stefan Gunnarsson, kassör
Jan Johansson, klubbmästare
Bengt Horn, ledamot/medlemsansvarig
Ture Rangström, ledamot
Viveca Sørensen, ledamot/publikvärd
Rune Gyllander, ledamot
Loa Falkman, ledamot/ambassadör

Samtliga ledamöter är valda på 2 år.

Med undantag av ordförande och sekreterare som på eget initiativ valts på 1 år.

Maria Waxegård har varit adjungerad under året som ansvarig för Oxögat.

Föreningens revisorer under året har varit:

Caroline Rockler-Ottosson, ordinarie revisor
Karl-Erik Svensson, ordinarie revisor
Christina Stroh-Ohlsson, revisorssuppeant
Gunvor Vahlqvist, revisorssuppleant

4. Styrelsemöten

Styrelsen har under 2019 haft 5 protokollförda styrelsemöten nämligen den 2/5,12/6 28/7 24/9 och 5/12.

Mötena hålls hemma hos någon av medlemmarna och brukar avslutas med en gemensam måltid som värdmedlemmen bjuder på.
Undantag för detta är Styrelsemötet i anslutning till Årsmötet.

Styrelsen har alltså inte belastat budgeten med vare sig resekostnader eller kostnader för sammanträden. Allt sker på ideell basis.

5. Stipendier och Operaresa

Stipendier har i samband med årsmötet delats ut av Vänföreningen till Richard Lindström (baryton), Monika Jägerova (mezzosopran) från Maria Rappes fond och till Adrian Isaku (gamba), Maria Isabella Vescovi (luta), Catarina Sousa (cembalo) från Lars Kritz fond. Detta var mycket
uppskattat.

Den årliga operaresan gick detta år till Karlstad den 12 maj där Carmen av Bizet gavs.Resan inkluderade också ett besök på Sandgrunds konsthall där Lars Lerin har en mycket intressant permanent utställning.
Årets operaresa arrangerades av vår sekreterare Ingrid Haking Raaby som guidade resan från sin sjukbädd.
Resan var en av årets höjdpunkter för medlemmarna.

6. Oxögat

Maria Waxegård har sedan årsmötet varit ansvarig utgivare av Oxögat. Redaktionskommittén har bestått av Maria, Ingrid Haking Raaby samt ordförande Meg Tiveus.
Under året har 3 nummer av Oxögat utgivits. Utgivningen av Oxögat är en viktig uppgift för att Vänföreningens medlemmar ska känna att de också får ett värde av sitt medlemskap.

7. Webbplats

Vänföreningen har en egen webbplats som förnyas regelbundet. Webbadressen är
www.vadstenaakademiensvanner.se.
Vår webbplats kan  också nås via Vadstenaakademiens webbsida. En förnyelse har skett här så att sidan går att nå redan vid första klicket. Oxögat i pdf – format och Årsmötesprotokoll finns också tillgängliga på denna sida.

8. Övrigt

Ett arbete har pågått och pågår för att skaffa flera sponsorer. Det är inget lätt arbete.
Jan Johansson har påtagit sig uppgiften att skaffa flera sponsorer. Dock får ej konkurrens uppstå med Vadstenaakademien.
Vänföreningen har också bidragit med 30 000 kronor till
Vadstena-Akademiens  budget för 2019.

Årsmötet hölls den 28 juli 2019 och följdes av en måltid på Hotell Munkklostret och en

Operaföreställning av Telemanns Orpheus i Bröllopssalen på slottet.

För frågor och kommentarer ang årsmötet kontakta
Ordf. Meg Tivéus, meg.tiveus@telia.com
eller
Sekr. Ingrid Haking Raaby, ingrid.haking@gmail.com


Inbjudan till VÄNDAG
den 1 juli 2020 kl 13:00
i Bröllopssalen på Vadstena slott

Vernissage av utställningen kring Vadstena-Akademiens historia med introduktion av konstnärlige ledaren Nils Spangenberg.
Därefter bjuds Vännerna på musikunderhållning samt genom en personlig donation på måltid vid spridda bord.
Observera att högst 50 personer enligt nuvarande restriktioner har möjlighet att delta.

Vadstena-Akademien i samarbete med
Vadstena-Akademiens Vänne
r

OSA före den 23 juni till Rune Gyllander, 0703-59 20 60
runegyllander@gmail.com