Kallelse till Årsmöte
i Vadstena-Akademiens vänner 2020

Härmed kallas Du till Årsmöte i Vadstena-Akademiens vänner den
15 augusti 2020.

Då vänföreningen har ca 400 medlemmar kan vi i år inte kalla till en fysisk plats för årsstämman för verksamhetsåret 2019.

Sveriges regering beslutade den 27 mars 2020, och som gäller tills vidare, att pga. Covid-19, allmänna sammankomster får samla max. 50 deltagare eller helst undvikas.

Årsredovisning, revisionsrapport och verksamhetsrapport liksom valberedningens förslag till styrelse för nästa verksamhetsår kommer att i god tid före stämman finnas tillgänglig på vår hemsida.

Ett förslag till stämmoprotokoll kommer också att finnas.

Möjlighet finns då att före årsmötet, dvs. ankommit före 15 augusti per mejl eller post, yttra sig om protokoll och ansvarsfrihet, liksom om valberedningens förslag till styrelse. Anvisningar om hur detta ska göras kommer att finnas på hemsidan.

Som närvarande på stämman kommer alla som bekräftat att de tagit del av protokollet att noteras.

Meg Tivéus
ordförande

Vadstena-Akademiens Vänner – Bokslut 2019 ›

Vadstena-Akademiens Vänner – Revisionsberättelse 2019 ›

Dagordning 
Årsmöte den 15 augusti 2020

Valberedningens förslag inkommer om ca ett par veckor.

Föreningen Vadstena-Akademiens Vänner

§ 1Mötet öppnas.
§ 2Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§ 3Upprättande av röstlängd via mail från medlemmarna.
§ 4Fastställande av mötets utlysande i laga ordning.
§ 5Val av två föreningsmedlemmar att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
§ 6Fastställande av dagordning.
§ 7Beslut om stipendier. (Pga Covid-19 ställs sommarens operaföreställning in kommer inga stipendier utdelas.)
§ 8Föredragning av verksamhetsberättelse och resultaträkning för föreningen.
§ 9Föredragning av revisionsberättelse för föreningen.
§ 10Fastställande av balansräkning och resultaträkning för föreningen.
§ 11Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
§ 12Beslut om styrelsens förslag angående användning av medel, som står till föreningens förfogande. (Styrelsen beslöt att tilldela Vadstena-Akademien 30,000 kr)
§ 13Val av ordförande, sekreterare och kassör.
§ 14Val av övriga styrelseledamöter.
§ 15Val av revisor och ersättare.
§ 16Val av tre ledamöter i en valberedning, varav en utses som sammankallande.
§ 17Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår,
§ 18Behandling av motioner och inkomna medlemsförslag.
§ 19Övriga ärenden som ej är föremål för beslut.
§ 20Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse
för år 2019 Vadstena-Akademiens Vänner

  1. Föreningens syfte

Enligt stadgarna är föreningens syfte:

Att stödja stiftelsen Vadstena-Akademiens verksamhet genom ekonomiska bidrag och genom att sprida information om Akademiens verksamhet.

Att som ett led i den stödjande verksamheten förvalta för specificerade ändamål inrättade fonder.

2, Medlemmar

Föreningen bestod i slutet av året av ca 400 medlemmar. Medlemsantalet har varit relativt konstant över tiden.

Som medlemmar räknas personer som betalat årsavgiften. Om man efter upprepade påminnelser ej gjort detta utesluts man och räknas inte längre som medlem.

Mycket tid har lagts ner under året för att få mailadresser och ett fungerande medlemsregister.

Tid har under året också ägnats åt att diskutera rekrytering av nya medlemmar. Tyvärr följer vi trenden i många föreningar idag att intresset för medlemskap i ideella föreningar svalnar. Nya ansträngningar sker även i vår. Trots Covid-19 och dess konsekvenser med inställd operaresa och inställda föreställningar i sommar.

Årsavgiften är idag samma som tidigare dvs. 300 kronor för enskild medlem och 500 kronor för par.

Ständigt medlemskap tillåts inte längre. Med glädje har vi dock konstaterat att ett antal ständiga medlemmar ändock betalar årsavgift.

3. Styrelsen

Styrelsen som valdes vid årsmötet  den 28/7 2019 består av:

Meg Tivéus, ordförande
Ingrid Haking Raaby, sekreterare
Stefan Gunnarsson, kassör
Jan Johansson, klubbmästare
Bengt Horn, ledamot/medlemsansvarig
Ture Rangström, ledamot
Viveca Sørensen, ledamot/publikvärd
Rune Gyllander, ledamot
Loa Falkman, ledamot/ambassadör

Samtliga ledamöter är valda på 2 år.

Med undantag av ordförande och sekreterare som på eget initiativ valts på 1 år.

Maria Waxegård har varit adjungerad under året som ansvarig för Oxögat.

Föreningens revisorer under året har varit:

Caroline Rockler-Ottosson, ordinarie revisor
Karl-Erik Svensson, ordinarie revisor
Christina Stroh-Ohlsson, revisorssuppeant
Gunvor Vahlqvist, revisorssuppleant

4. Styrelsemöten

Styrelsen har under 2019 haft 5 protokollförda styrelsemöten nämligen den 2/5,12/6 28/7 24/9 och 5/12.

Mötena hålls hemma hos någon av medlemmarna och brukar avslutas med en gemensam måltid som värdmedlemmen bjuder på.
Undantag för detta är Styrelsemötet i anslutning till Årsmötet.

Styrelsen har alltså inte belastat budgeten med vare sig resekostnader eller kostnader för sammanträden. Allt sker på ideell basis.

5. Stipendier och Operaresa

Stipendier har i samband med årsmötet delats ut av Vänföreningen till Richard Lindström (baryton), Monika Jägerova (mezzosopran) från Maria Rappes fond och till Adrian Isaku (gamba), Maria Isabella Vescovi (luta), Catarina Sousa (cembalo) från Lars Kritz fond. Detta var mycket
uppskattat.

Den årliga operaresan gick detta år till Karlstad den 12 maj där Carmen av Bizet gavs.Resan inkluderade också ett besök på Sandgrunds konsthall där Lars Lerin har en mycket intressant permanent utställning.
Årets operaresa arrangerades av vår sekreterare Ingrid Haking Raaby som guidade resan från sin sjukbädd.
Resan var en av årets höjdpunkter för medlemmarna.

6. Oxögat

Maria Waxegård har sedan årsmötet varit ansvarig utgivare av Oxögat. Redaktionskommittén har bestått av Maria, Ingrid Haking Raaby samt ordförande Meg Tiveus.
Under året har 3 nummer av Oxögat utgivits. Utgivningen av Oxögat är en viktig uppgift för att Vänföreningens medlemmar ska känna att de också får ett värde av sitt medlemskap.

7. Webbplats

Vänföreningen har en egen webbplats som förnyas regelbundet. Webbadressen är
www.vadstenaakademiensvanner.se.
Vår webbplats kan  också nås via Vadstenaakademiens webbsida. En förnyelse har skett här så att sidan går att nå redan vid första klicket. Oxögat i pdf – format och Årsmötesprotokoll finns också tillgängliga på denna sida.

8. Övrigt

Ett arbete har pågått och pågår för att skaffa flera sponsorer. Det är inget lätt arbete.
Jan Johansson har påtagit sig uppgiften att skaffa flera sponsorer. Dock får ej konkurrens uppstå med Vadstenaakademien.
Vänföreningen har också bidragit med 30 000 kronor till
Vadstena-Akademiens  budget för 2019.

Årsmötet hölls den 28 juli 2019 och följdes av en måltid på Hotell Munkklostret och en

Operaföreställning av Telemanns Orpheus i Bröllopssalen på slottet.

För frågor och kommentarer ang årsmötet kontakta
Ordf. Meg Tivéus, meg.tiveus@telia.com
eller
Sekr. Ingrid Haking Raaby, ingrid.haking@gmail.com


Inbjudan till VÄNDAG
den 1 juli 2020 kl 13:00
i Bröllopssalen på Vadstena slott

Vernissage av utställningen kring Vadstena-Akademiens historia med introduktion av konstnärlige ledaren Nils Spangenberg.
Därefter bjuds Vännerna på musikunderhållning samt genom en personlig donation på måltid vid spridda bord.
Observera att högst 50 personer enligt nuvarande restriktioner har möjlighet att delta.

Vadstena-Akademien i samarbete med
Vadstena-Akademiens Vänne
r

OSA före den 23 juni till Rune Gyllander, 0703-59 20 60
runegyllander@gmail.com